ILT brengt veiligheid Rotterdams havengebied in kaart

ILT brengt veiligheid Rotterdams havengebied in kaart

  • 17-05-2021

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft voor het eerst de Staat van mainport Rotterdam uitgebracht. Hierin heeft de ILT alle informatie over veiligheid, risico’s en uitstoot in kaart gebracht. De Staat van mainport Rotterdam zoomt in op 3 hoofdonderwerpen: de logistieke veiligheid, de externe veiligheid en de luchtkwaliteit.

De Rotterdamse haven kent vele toezichthouders die betrokken zijn bij de veiligheid. Zowel de Havenmeester, de Inspectie leefomgeving en transport, Douane, Rijkswaterstaat, omgevingsdienst, de brandweer, gemeente en provincie. Deze diensten rapporteren allen op hun eigen manier over hun activiteiten, controles en veiligheid. Vaak als onderdeel van een groter geografisch gebied dan het havengebied Rotterdam. In de staat van de Mainport komt de informatie van alle betrokken diensten samen. Zo ontstaat een compleet beeld van de veiligheid in de mainport Rotterdam.

Incidenten in de Rotterdamse haven

Jaarlijks vinden er ongeveer 115 ongevallen plaats in de Rotterdamse haven. Meestal gaat het om incidenten waarbij alleen materiele schade ontstaat. Om duidelijk inzicht te geven in de nautische veiligheid ontwikkelde de Havenmeester Rotterdam een methode om de veiligheid te duiden in een cijfer, de zogeheten nautische veiligheidsindicator. Met alle betrokken partijen in de haven is een minimumniveau en ambitie geformuleerd, waartegen dit wordt afgezet.

De ILT geeft in de Staat van de mainport aan dat een dergelijke methode ontbreekt voor het transport over het spoor en over de weg. De ILT beveelt aan om ook voor deze sectoren een safety indicator in te voeren om de veiligheid te verbeteren. De Rotterdamse haven is hiermee een voorbeeld voor het spoor- en wegtransport.

Nautische Safety Indicator (NSI)

De Divisie Havenmeester Rotterdam (DHMR) heeft een Nautische Safety Indicator (NSI) ontwikkeld om het veiligheidsbeeld te duiden in een cijfer. Incidenten krijgen afhankelijk van de ernst een score. De totale ongevallenscore over een periode van 12 maanden wordt opgeteld en van 10 afgetrokken. Een 7 is gedefinieerd als voldoende. Het Havenbedrijf streeft naar een 8. In 2018 en 2019 was de score voor de NSI van de mainport Rotterdam 6,51 en 6,56.

Safetyboat.nl in de Rotterdamse haven

Safetyboat.nl speelt ook een rol in de veiligheid binnen de Rotterdamse haven. Tijdens werkzaamheden bij (petrochemische) bedrijven en bij werkzaamheden aan afmeervoorzieningen, kades en installaties is vaak een reddingsboot/stand-by boot aanwezig. Deze heeft de specifieke taak om een redding uit te voeren wanneer iemand te water raakt en om hulp te verlenen bij incidenten. Daarbij adviseren wij bedrijven bij de totstandkoming van procedures en risico-inventarisaties met water gerelateerde risico’s in het bijzonder.

Ernstige en zeer ernstige incidenten in 2018 en 2019

Het rapport geeft inzicht in de verschillende incidenten in de periode van 2018 tot en met 2019. In 2018 vond één zeer ernstig incident plaats. Dit ging om een zeer grote oliemorsing van de Bow Jubail. Daarnaast vonden er 4 ernstige ongevallen plaats: een incident waarbij een watertaxi in aanvaring kwam met een sloep, het zinken van een pleziervaartuig, het aan de grond lopen van een patrouillevaartuig en het klem raken van een vlet van de roeiers tussen wal en schip.

In 2019 vonden er 4 ernstige ongevallen plaats. Bij één van deze incidenten kwam een RIB-motorboot in aanvaring met een sloep. Bij dit incident viel een dodelijk slachtoffer.